Những Tài Khoản Thường Không Yêu Cầu Điều Chỉnh Mục Nhập?

Vào cuối kỳ kế toán, một công ty thường cần phải đăng một số bút toán điều chỉnh để đảm bảo sổ sách kế toán của họ tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Các bút toán điều chỉnh cho phép kế toán khớp nối doanh thu và chi phí với kỳ phát sinh. Tuy nhiên, có một số tài khoản thông thường sẽ không yêu cầu điều chỉnh bút toán.

Điều chỉnh Tổng quan về Mục nhập

Một công ty cần ghi sổ các bút toán điều chỉnh khi công ty có các khoản trả trước, dồn tích hoặc ước tính trong hồ sơ kế toán của mình. Khi một công ty nhận được tiền mặt nhưng vẫn chưa kiếm được, nó được coi là một khoản thanh toán trước. Công ty sẽ ghi một bút toán điều chỉnh để ghi nhận doanh thu sau khi đã hoàn thành công việc. Tình huống ngược lại là một khoản dồn tích; một công ty đã phát sinh chi phí nhưng vẫn chưa thanh toán tiền cho chúng. GAAP yêu cầu kế toán ghi lại một số ước tính, chẳng hạn như chi phí nợ khó đòi. Kế toán ước tính chi phí để họ có thể ghi lại nó trong kỳ mà họ nhận được doanh thu tương ứng.

Tiền mặt

Thông thường, bạn sẽ không cần phải tạo một mục nhật ký điều chỉnh cho tài khoản tiền mặt. Kế toán ghi nợ tiền mặt trong tháng để ghi nhận dòng tiền vào và ghi có vào tài khoản tiền mặt để phản ánh tiền đi ra khỏi doanh nghiệp. Tuy nhiên, dòng tiền vào và ra tách biệt với doanh thu và chi phí, vì vậy các khoản trả trước và dồn tích sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản tiền mặt. Vì tiền mặt là một loại hàng hóa rất thanh khoản, nên không bao giờ cần ước tính lượng tiền mặt mà một doanh nghiệp có vào bất kỳ thời điểm nào.

Đất đai

Kế toán ghi nhận giá trị đất sở hữu theo giá mua ban đầu. Nếu công ty phải trả thêm phí để có được đất và sẵn sàng đưa vào sử dụng, thì nó có thể bao gồm những giá trị đó vào nguyên giá của đất. Không giống như tài sản cố định, một công ty không khấu hao đất, vì vậy giá trị không bao giờ giảm. Ngay cả khi giá trị thị trường của đất tăng hay giảm, kế toán không ghi nhận bất kỳ thay đổi nào trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, công ty có thể bán đất với giá cao hơn giá mua ban đầu. Khi bán đất, công ty ghi nhận khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán dưới dạng lãi hoặc lỗ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Vốn cổ phần

Tài khoản vốn cổ phần đại diện cho tất cả các khoản đầu tư bằng tiền của chủ sở hữu vào công ty. Khi một nhà đầu tư muốn đầu tư vào một công ty, anh ta sẽ đưa tiền mặt cho công ty đó để đổi lấy cổ phần của cổ phiếu phổ thông. Vào cuối mỗi kỳ kế toán, công ty sẽ phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư dưới hình thức cổ tức hoặc tăng số dư của lợi nhuận giữ lại. Tài khoản vốn cổ phần và tài khoản lợi nhuận để lại tạo nên phần vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán.