Các hàm đếm khác nhau trong Excel

Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng bảng tính, bạn có thể thấy cần phải đếm số ô chứa dữ liệu trong một trang tính. Bạn cũng có thể cần xác định có bao nhiêu ô trống hoặc giá trị của các ô nhất định có đáp ứng các tiêu chí cụ thể hay không. Excel có nhiều hàm toán học mà bạn có thể sử dụng để đếm. Ví dụ: bạn có thể thực hiện các tác vụ như đếm số lượng khách hàng đã đăng ký cho một sự kiện có họ nhất định hoặc cư trú trong một mã ZIP cụ thể.

Hàm COUNT

Hàm COUNT trả về số ô trong một dải ô hoặc mảng có chứa các giá trị số. Các giá trị này có thể là số nguyên, số thập phân, ngày tháng hoặc số chẵn trong dấu ngoặc kép. Nếu một ô chứa văn bản, khoảng trống hoặc bất kỳ ô nào khác không phải là số, ô đó sẽ không được tính. Hàm này sử dụng định dạng COUNT (Value1, Value2,… Value [n]), trong đó "n" được giới hạn ở mức tối đa 255. "Value1" là bắt buộc, nhưng các giá trị khác là tùy chọn. Giả sử, chẳng hạn, bạn có một bảng tính chứa các giá trị trong các ô A2, A3 và A5; COUNT (A2: A5) sẽ trả về “3”

Hàm COUNTA

Ngược lại với COUNT, COUNTA trả về giá trị cho số ô không trống trong một phạm vi nhất định. Các ô có thể chứa dữ liệu thuộc bất kỳ loại nào, chẳng hạn như số, văn bản hoặc giá trị lôgic. Hàm cũng sẽ đếm văn bản trống "" và các giá trị lỗi, nhưng các ô trống sẽ không được tính. Công thức cho hàm này là COUNTA (Value1, Value2, ... Value [n]), trong đó chỉ "Value1" là bắt buộc và "n" có thể có thêm tối đa 255 mục. Ví dụ: giả sử bạn có ba hàng số bắt đầu từ A1 đến A3 và mỗi hàng dừng ở cột D. Để đếm số ô chứa giá trị, hãy sử dụng COUNTA (A1: D1, A2: D2, A3: D3).

Hàm COUNTBLANK

Nếu bạn cần đếm các ô không chứa dữ liệu, hãy sử dụng COUNTBLANK. Hàm này đếm số lượng ô trống trong một phạm vi. Định dạng của nó là COUNTBLANK (dải ô). Các ô chứa giá trị văn bản trống “” được đếm, nhưng không tính các ô không. Vì vậy, nếu bạn có một bảng tính với các giá trị trong ô A2 đến A3 và A5 và ô A4 bị bỏ trống, COUNTBLANK (A2: A5) sẽ trả về "1"

Hàm COUNTIF

Nếu bạn chỉ cần đếm ô nếu đáp ứng các điều kiện nhất định, hãy sử dụng COUNTIF. Hàm này đếm số lượng ô trong một phạm vi đáp ứng một điều kiện cụ thể. Định dạng là COUNTIF (phạm vi, tiêu chí). Bạn có thể sử dụng hàm này, ví dụ, để đếm số lượng khách hàng trong các ô từ A2 đến A10 có họ là "Doe" như sau: COUNTIF (A2: A10, Doe). Ví dụ khác, nếu các ô có một chuỗi số và bạn muốn tìm các giá trị nhỏ hơn “10”, hãy sử dụng COUNTIF (A2: A10, “<10”).