Cách Tìm Thu nhập Giữ lại Đầu năm trên Bảng Cân đối kế toán

Thu nhập giữ lại là thu nhập tích lũy của công ty kể từ khi bắt đầu kinh doanh, trừ đi bất kỳ khoản cổ tức cổ đông nào đã được phát hành. Con số này thể hiện vốn chủ sở hữu có thể được sử dụng để phát triển, tiếp thị hoặc phân phối thêm lợi nhuận. "Thu nhập giữ lại đầu năm" đề cập đến thu nhập giữ lại của năm trước và được sử dụng để tính thu nhập giữ lại của năm hiện tại. Nó thường không được liệt kê trên bảng cân đối kế toán hiện tại mà thay vào đó là lợi nhuận giữ lại từ năm trước.

tiền boa

Số liệu thu nhập giữ lại ban đầu không được hiển thị trên bảng cân đối kế toán hiện tại. Bạn có thể thu được nó bằng cách lấy thu nhập giữ lại, thêm cổ tức và trừ đi lợi nhuận.

Tìm hiểu Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính đơn giản được chia thành hai cột chính. Ở cột bên trái là danh sách các giá trị tài sản. Chúng bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, bất động sản, hàng tồn kho, thiết bị và các tài sản khác. Trong cột bên phải là hai phần: nợ phải trả và vốn cổ đông. Bảng cân đối kế toán dựa trên phương trình tài sản: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Như vậy, hai mặt của bảng cân đối kế toán bằng nhau hoặc cân bằng nhau.

Nếu cột tài sản có tổng tài sản lên đến 25.000 đô la, thì tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu bằng 25.000 đô la. Lợi nhuận để lại thuộc vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tính toán thu nhập giữ lại

Để tính thu nhập giữ lại, bạn cần có thu nhập giữ lại ban đầu, số tiền lãi hoặc lỗ hiện tại và bất kỳ khoản cổ tức nào được trả cho cổ đông trong năm.

Thu nhập giữ lại = Thu nhập giữ lại đầu năm + Lãi / lỗ - Cổ tức

Nếu bạn có bảng cân đối kế toán và muốn tính thu nhập giữ lại ban đầu từ thông tin bạn đang đánh giá, chỉ cần nhập lại bằng cách sử dụng thông tin trên bảng cân đối kế toán.

Thu nhập giữ lại đầu năm = Thu nhập giữ lại + Cổ tức - Lãi / lỗ

Ví dụ: giả sử báo cáo thu nhập của một công ty cho thấy 12.000 đô la trong thu nhập giữ lại. Nó đã có 4.000 đô la lợi nhuận và trả 2.000 đô la cổ tức trong năm. Con số thu nhập giữ lại ban đầu là 10.000 đô la = 12.000 đô la + 2.000 đô la - 4.000 đô la.

Sử dụng thu nhập giữ lại

Nhìn vào thu nhập giữ lại hiện tại và bắt đầu thu nhập giữ lại thường cho thấy một mô hình tăng trưởng từ năm này sang năm tiếp theo. Các công ty sử dụng lợi nhuận để lại không chỉ để trả cổ tức cho cổ đông mà còn để phát triển kinh doanh. Điều này có thể bao gồm việc thuê người mới, thực hiện các chiến dịch tiếp thị mới hoặc thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc địa điểm mới.

Thu nhập giữ lại cũng có thể được sử dụng để cập nhật máy tính, máy móc và các công cụ khác cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh. Việc chứng kiến ​​sự tăng trưởng từ năm này sang năm khác mang lại cho các chủ doanh nghiệp niềm tin rằng các mô hình kinh doanh hiện tại đang thành công và mang lại lợi nhuận và họ có đủ khả năng đầu tư vào công ty.