Cách tạo tệp được phân tách bằng dấu phẩy từ Excel

Tệp được phân cách bằng dấu phẩy là tệp mà mỗi giá trị trong tệp được phân tách bằng dấu phẩy. Còn được gọi là tệp Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, tệp được phân tách bằng dấu phẩy là loại tệp tiêu chuẩn mà một số chương trình thao tác dữ liệu khác nhau có thể đọc và hiểu, bao gồm cả Microsoft Excel. Nếu bạn cần lưu trữ bảng tính Excel của mình dưới dạng tệp được phân tách bằng dấu phẩy, bạn chỉ cần chọn đúng loại tệp trong quy trình lưu của Excel.

1

Mở tệp Excel 2010 mà bạn muốn lưu dưới dạng tệp được phân tách bằng dấu phẩy. Khi bảng tính mở ra, hãy nhấp vào bảng tính cụ thể mà bạn muốn lưu từ danh sách các bảng tính ở cuối cửa sổ.

2

Nhấp vào tab "Tệp" ở đầu màn hình và chọn "Lưu dưới dạng". Khi cửa sổ Lưu dưới dạng tải, hãy nhập tên tệp của bạn vào trường "Tên tệp".

3

Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh "Lưu dưới dạng". Chọn "CSV (Phân cách bằng dấu phẩy) (* .csv)" từ danh sách các loại tệp tiềm năng. Chọn thư mục mà bạn muốn lưu tệp từ khu vực Explorer nhỏ ở đầu cửa sổ. Nhấp vào "Lưu" để lưu tệp của bạn.

4

Nhấp vào "OK" để xác nhận sự hiểu biết của bạn rằng tệp CSV không thể lưu nhiều trang tính và chỉ trang hiện hoạt mới được lưu. Nhấp vào "Có" để xác nhận rằng một số khía cạnh của bảng tính có thể không tương thích với loại tệp CSV.