Cách Khấu trừ Phần trăm trong Excel

Các chương trình bảng tính như Microsoft Excel là công cụ kinh doanh mạnh mẽ. Việc quản lý một doanh nghiệp phụ thuộc vào các con số và dữ liệu, và hồ sơ chi tiết, chính xác là điều cần thiết để hiểu rõ lợi nhuận của bạn và xác định tình trạng hoạt động của công ty. Nhiều yếu tố có thể được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách sử dụng chúng trong Excel nếu bạn muốn, ví dụ: khấu trừ thuế bán hàng từ tổng thu nhập để tính thu nhập.

1

Nhập giá trị ban đầu vào một ô chẳng hạn như A1.

2

Nhập tỷ lệ phần trăm bị trừ vào ô lân cận, B1 trong trường hợp này.

3

Dán công thức sau vào ô tiếp theo:

= A1- (A1 * B1%)

4

Nhấn nút Enter." Excel tính toán giá trị mới và hiển thị nó trong ô.