Cách tìm địa chỉ IP từ xa

Máy tính kết nối với mạng TCP / IP chẳng hạn như Internet được gán một địa chỉ IP, một nhãn bao gồm 32 bit và được biểu thị bằng ký hiệu dấu chấm-thập phân, chẳng hạn như 192.168.0.1. PC cũng có tên máy chủ, hoặc tên máy tính, bao gồm các ký tự chữ và số, giúp người dùng nhận dạng máy dễ dàng hơn. Nếu bạn cần thực hiện bảo trì máy trạm trong văn phòng của mình nhưng bạn không nhớ địa chỉ IP của PC, bạn có thể sử dụng lệnh ping để chuyển đổi tên máy chủ của PC thành địa chỉ IP.

1

Nhấp vào "Bắt đầu | Tất cả chương trình | Phụ kiện | Dấu nhắc lệnh" hoặc nhấp vào "Bắt đầu", nhập "cmd.exe" và nhấn "Enter."

2

Nhập "ping" (không có dấu ngoặc kép) vào thiết bị đầu cuối. Thay thế "" bằng tên máy chủ của máy trạm.

3

Nhấn nút Enter." Ping sẽ liệt kê địa chỉ IP của máy trạm từ xa cùng với kết quả truy vấn của nó.