Quyền riêng tư của Nhân viên là gì?

Quyền riêng tư của nhân viên tại nơi làm việc bao gồm thông tin cá nhân và các hoạt động của nhân viên tại nơi làm việc. Các công ty trong khu vực tư nhân, không làm việc theo hợp đồng của chính phủ, có một số nghĩa vụ pháp lý đối với nhân viên của họ, nhưng thường thì chính sách của công ty sẽ quy định nhiều quyền riêng tư của nhân viên.

Thông tin cá nhân

Luật pháp chỉ bảo vệ thông tin cá nhân được nắm giữ bởi các cơ quan chính phủ, không phải các công ty tư nhân. Người sử dụng lao động tư nhân phải hành động một cách thiện chí với thông tin của nhân viên. Chỉ có tòa án mới có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Để đảm bảo thông tin nhạy cảm được an toàn, Ủy ban Lực lượng Lao động Texas khuyên bạn nên tuân theo một số quy tắc.

Coi tất cả thông tin cá nhân về đặc điểm cá nhân, gia đình và bạn bè của một nhân viên là riêng tư và bí mật. Chỉ tiết lộ thông tin về nhân viên cho những người cần thông tin vì lý do chính đáng hoặc hợp pháp. Điều tra tất cả các yêu cầu để biết thông tin, lưu giữ hồ sơ và sử dụng sự đồng ý cho các mẫu phát hành. Lưu trữ an toàn các tài liệu nhạy cảm và cắt nhỏ tài liệu cũ. Không gửi bất cứ thứ gì có Số An sinh Xã hội qua thư, ngoại trừ các biểu mẫu được chính phủ cho phép được nêu trong luật tiểu bang Texas.

Giới thiệu công việc

Luật pháp không bảo vệ thông tin nhân viên của một công ty tư nhân không bị tiết lộ cho một nhà tuyển dụng tiềm năng. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin của nhân viên với bên thứ ba là không tốt (hãy nghĩ: Số an sinh xã hội, ngày sinh, mức lương, lịch trình làm việc hoặc họ tên).

Theo Ủy ban Lực lượng Lao động Texas, chính sách tốt là nghiên cứu và ghi lại những người đang yêu cầu thông tin và lý do tại sao. Cũng có một nhân viên trong bộ phận nhân sự xử lý các cuộc điều tra. Cũng có thể nên xin phép nhân viên bằng văn bản trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Giám sát điện tử

Một công ty tư nhân được phép giám sát việc sử dụng điện thoại, máy tính và email của nhân viên. Khuyến nghị rằng tất cả các chính sách giám sát phải được xác định rõ ràng, được lập thành văn bản và được nhân viên công nhận bằng văn bản. Nếu các chính sách giám sát máy tính và email tồn tại, chúng phải nêu rõ rằng nhân viên không được mong đợi về quyền riêng tư khi ở trong tài sản của công ty hoặc khi sử dụng các nguồn lực của công ty.

Giám sát camera

Việc giám sát bằng video / camera của nhân viên có luật thay đổi theo từng tiểu bang. Ví dụ như New Hampshire, Maine, Delaware, Kansas và South Dakota, tất cả đều yêu cầu thông báo cho nhân viên nếu họ đang được ghi lại tất cả, theo Mobile Video Guard. Trong khi đó ở Florida, Alabama và Tennessee, việc giám sát bằng video ẩn chỉ có thể diễn ra hợp pháp ở những nơi công cộng. Nhưng bạn cũng phải phù hợp với định nghĩa về địa điểm công cộng trong phạm vi quyền hạn của bạn. Điều quan trọng là phải kiểm tra luật của tiểu bang của bạn với chính tiểu bang đó.

Thử nghiệm ma túy và rượu

Thử nghiệm ma túy và rượu được cho phép trong các công ty tư nhân, mặc dù hồ sơ thử nghiệm ma túy không thể được phát hành một cách hợp pháp. Các chính sách về cách thức, lý do và khi nào nhân viên được kiểm tra không được thực thi bởi luật pháp, nhưng một công ty nên có chính sách thuốc rõ ràng và được biết đến để tránh bị kiện.

Tìm kiếm Cá nhân

Một công ty tư nhân có thể có chính sách cho phép tìm kiếm nhân viên, không gian làm việc của nhân viên hoặc tài sản của nhân viên, bao gồm cả ô tô, nếu nó nằm trong tài sản của công ty. Điều đó nói rằng, việc khám xét cá nhân có thể dẫn đến nhiều hành động pháp lý chống lại nhà tuyển dụng. Khám xét thi thể đặc biệt rủi ro về mặt pháp lý và không bao giờ được tiến hành bằng vũ lực. Ủy ban Lực lượng Lao động Texas khuyến nghị người sử dụng lao động nên tiến hành hết sức thận trọng khi cho phép hoặc thực hiện các cuộc tìm kiếm cá nhân.

Việc xâm phạm quyền riêng tư ở nơi làm việc có thể dẫn đến vô số hậu quả tiêu cực, bao gồm môi trường làm việc thù địch, không hiệu quả hoặc thậm chí là một vụ kiện lớn. Để tránh những hậu quả này, hãy tôn trọng nhân viên của bạn và luôn cập nhật luật và quy định tại tiểu bang và thành phố của bạn.