Cách chuẩn hóa trong Excel

Bất cứ khi nào bạn xử lý toán học hoặc thống kê chuẩn hóa, bạn thường sẽ cần lấy một bộ số lớn và giảm nó xuống một tỷ lệ nhỏ hơn. Điều này thường được thực hiện với một phương trình chuẩn hóa và cho phép bạn so sánh các bộ dữ liệu khác nhau.

Sử dụng công thức chuẩn hóa cài sẵn

Bạn có thể thực hiện chuẩn hóa trong Excel bằng cách sử dụng hàm STANDARDIZE. Hàm này có một công thức chuẩn hóa mạnh mẽ được tích hợp sẵn cho phép bạn chuẩn hóa một số dựa trên độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của toàn bộ tập dữ liệu. Bạn có thể sử dụng chức năng này miễn là bạn thiết lập dữ liệu của mình trong bảng tính một cách chính xác.

  1. Mở Microsoft Excel

  2. Để bắt đầu, bạn cần mở bảng tính và nhập dữ liệu vào đó. Bắt đầu bằng cách khởi chạy Microsoft Excel, tính năng này sẽ tự động mở một bảng tính mới. Nhấp vào ô đầu tiên có nhãn “A1” và nhập giá trị bạn muốn chuẩn hóa xuống cột đầu tiên đó.

  3. Tìm trung bình số học

  4. Tiếp theo, hãy chuyển đến ô C1 và nhập nội dung sau vào ô đó: “= AVERAGE (A1: AX).” Hãy nhớ không bao gồm dấu ngoặc kép và thay đổi “AX” thành số của ô cuối cùng trong cột A. Thao tác này sẽ kích hoạt hàm AVERAGE, hàm này sẽ trả về giá trị trung bình số học để sử dụng trong quá trình chuẩn hóa.

  5. Tìm độ lệch chuẩn

  6. Chọn ô C2 và nhập nội dung sau: “STDEV.S (A1: AX).” Hãy nhớ không bao gồm dấu ngoặc kép và thay đổi “AX” thành ô cuối cùng có dữ liệu trong cột A. Hàm STDEV.S sẽ tìm độ lệch chuẩn của dữ liệu bạn đã nhập vào cột A và sẽ hữu ích khi chuẩn hóa dữ liệu .

  7. Nhập công thức STANDARDIZE

  8. Bây giờ đã đến lúc nhập công thức STANDARDIZE. Nhấp vào ô có nhãn “B1” trong cột B và nhập nội dung sau: “STANDARDIZE () A1, C $ 1, C $ 2).” Hãy nhớ không bao gồm dấu ngoặc kép khi bạn nhập vào ô. Bạn có thể nhận thấy việc sử dụng ký hiệu đô la trong công thức. Dấu đô la rất hữu ích trong Excel vì nó cho phép bạn sao chép và dán một công thức vào bất kỳ ô nào mà không thay đổi các tham chiếu tương đối cho các ô trong hàng và cột đó. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể sử dụng công thức STANDARDIZE mà bạn vừa viết trong bất kỳ ô nào mà không phải lo lắng về việc thay đổi các tham chiếu ô C1 và C2. Khi bạn đã viết công thức này, bạn sẽ thấy dạng chuẩn hóa của ô A1 xuất hiện trong ô B1.

  9. Chuẩn hóa dữ liệu còn lại

  10. Bây giờ bạn đã chuẩn hóa dữ liệu trong ô đầu tiên trong cột A, bạn cần thực hiện tương tự cho phần còn lại của cột. Để làm điều đó, hãy chọn ô B1. Bạn sẽ thấy một hộp nhỏ ở góc dưới cùng bên phải của ô B1. Nhấp vào nó và giữ. Kéo chuột xuống cột B và bạn sẽ thấy các ô còn lại trong cột đó cũng được chọn. Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn đến ô trong cột B thậm chí với ô được sử dụng cuối cùng trong cột A. Khi bạn đã ở đó, hãy thả nút chuột. Công thức STANDARDIZE bây giờ sẽ được áp dụng cho mọi phần dữ liệu trong cột A và bạn sẽ thấy các phiên bản chuẩn hóa ở cột B.