Giải ngân tiền mặt trong kế toán là gì?

Giải ngân tiền mặt, còn được gọi là thanh toán tiền mặt, trong kế toán đề cập đến các khoản thanh toán do một công ty thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như quý hoặc năm. Nó bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, nhưng cũng bằng các khoản tương đương tiền như séc hoặc chuyển khoản điện tử. Mỗi mục nhập trên trang thanh toán tiền mặt phải bao gồm ngày, số tiền, phương thức thanh toán và mục đích của giao dịch.

Ý nghĩa

Giải ngân tiền mặt đo lường số tiền thực sự chảy ra khỏi một công ty, có thể rất khác với lãi hoặc lỗ thực tế của công ty. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, bạn sẽ báo cáo chi phí khi bạn phát sinh, chứ không phải khi bạn thanh toán. Tương tự, thu nhập được báo cáo khi bạn kiếm được, không phải khi bạn thực sự được trả. Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn không đến nhanh như bạn muốn nhưng bạn đang phải trả các khoản chi phí, bạn có thể báo cáo lợi nhuận nhưng lại hết tiền mặt.