Cách mở ODS trong MS Office

Các tệp có phần mở rộng ODS là các tệp bảng tính được tạo bằng OpenOffice, bộ phần mềm văn phòng mã nguồn mở của Apache. Nếu bạn chưa cài đặt OpenOffice trên máy tính trong văn phòng của mình, bạn có thể sử dụng Microsoft Excel 2010, một phần của bộ phần mềm Microsoft Office 2010, để mở các tệp ODS. Mặc dù dữ liệu được giữ nguyên, nhưng bạn sẽ mất một số định dạng khi mở tệp OpenOffice trong Excel 2010.

1

Khởi chạy Microsoft Office Excel 2010 và nhấn "Ctrl-O" để mở cửa sổ Mở.

2

Chọn "Bảng tính OpenDocument (* ods)" trong hộp thả xuống bên cạnh hộp Tên tệp.

3

Sử dụng trình duyệt tệp tích hợp để chọn tệp ODS và nhấn "Mở" để mở tệp ODS trong MS Office.

4

Bấm "Có" khi Excel hỏi bạn có muốn khôi phục nội dung của tệp hay không, nếu bạn tin tưởng nguồn của sổ làm việc. Excel cảnh báo bạn rằng định dạng ODS có thể chứa các phần tử mà nó không thể nhận ra: Tệp ODS có thể chứa mã nguy hiểm - chẳng hạn như macro - có nghĩa là không nên mở tài liệu nếu bạn không tin tưởng nguồn của nó.

5

Nhấp vào "Đóng" để đóng danh sách sửa chữa.