Điều chỉnh màu màn hình trên Apple iPhone

Giao diện Apple iPhone sử dụng màu sắc khá nhất quán và hầu hết các màu trên màn hình chủ sở hữu không thể thay đổi được. Tuy nhiên, người dùng iPhone có thể đảo ngược tông màu tổng thể của thiết bị. Màu màn hình đảo ngược có thể giúp người dùng khiếm thị hoặc mù màu điều hướng điện thoại và có thể làm cho văn bản dễ đọc hơn.

1

Truy cập màn hình chính của iPhone và nhấn vào ứng dụng "Cài đặt".

2

Chọn "Chung" và sau đó nhấn vào "Hỗ trợ tiếp cận".

3

Tìm phần có nhãn "Tầm nhìn". Chuyển đổi tùy chọn "Đảo ngược màu". Khi tùy chọn "Bật", màu sắc của iPhone sẽ bị đảo ngược.

4

Nhấn vào cài đặt trở lại "Tắt" nếu bạn muốn quay lại bảng màu bình thường.