Cách phát tệp WAV trên MacBook

Hầu hết các chương trình đa phương tiện trên máy tính đều phát nhạc được lưu trữ ở định dạng tệp WAV, đã xuất hiện từ những ngày đầu của máy tính cá nhân. MacBook có tiêu chuẩn với chương trình đa phương tiện Quicktime, nhận dạng các tệp WAV cũng như một số định dạng tệp khác. Máy Mac của bạn có thể sử dụng nhiều chương trình khác nhau, chẳng hạn như iTunes hoặc VLC, để phát các tệp âm thanh. Một thay đổi cài đặt nhanh trong Finder sẽ thiết lập Quicktime làm trình phát mặc định cho các tệp WAV.

1

Chọn tệp WAV bằng cách nhấp vào tệp đó trong cửa sổ Trình tìm kiếm. Nhấp vào menu Tệp của Trình tìm kiếm và chọn “Nhận thông tin”. Thao tác này sẽ hiển thị một cửa sổ chứa thông tin về tệp.

2

Nhấp vào hình tam giác bên cạnh phần có tiêu đề, “Mở bằng”. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ chứa danh sách các chương trình.

3

Cuộn qua danh sách và chọn “Quicktime.” Đóng cửa sổ.

4

Bấm đúp vào tệp WAV. MacBook của bạn tự động khởi động Quicktime và phát tệp.