Cách in biên nhận từ Amazon

Amazon duy trì lịch sử đặt hàng trong tài khoản trực tuyến của bạn, cho phép bạn truy xuất thông tin chi tiết về các giao dịch mua hàng của doanh nghiệp khi cần. Lịch sử đặt hàng này bao gồm tính năng hóa đơn cho phép bạn in bản sao biên lai đơn đặt hàng của mình. In các biên lai này làm bằng chứng về các khoản chi tiêu của bạn để bạn có thể được công ty hoàn trả hoặc yêu cầu xóa bỏ thuế cho các chi phí kinh doanh của bạn.

1

Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.

2

Di chuyển con trỏ chuột đến menu thả xuống "Tài khoản của bạn" và nhấp vào "Đơn hàng của bạn". Nhập lại mật khẩu của bạn, nếu được nhắc.

3

Nhấp vào menu thả xuống "Đơn hàng đã đặt" và chọn khoảng thời gian thích hợp. Nhấp vào "Đi" để xem đơn đặt hàng.

4

Nhấp vào "Hóa đơn" dưới số đơn đặt hàng.

5

Nhấn "Ctrl-P" rồi nhấn "Enter" để in hóa đơn.