Tại sao các bên liên quan thứ cấp lại quan trọng đối với một công ty?

Các bên liên quan của một công ty là những người quan tâm nhất đến hành vi và hoạt động tài chính của công ty. Thuật ngữ này không đồng nghĩa với cổ đông, mặc dù cổ đông là một bên liên quan. Các bên liên quan thường được chia thành hai phần - chính và phụ. Hiểu tại sao các bên liên quan thứ cấp lại quan trọng đối với một công ty có thể giúp bạn đối phó tốt hơn với nhóm cá nhân chủ chốt này.

Định nghĩa

Trong khi các bên liên quan chính là những người có lợi ích trực tiếp trong một công ty, các bên liên quan thứ cấp là những người có lợi ích gián tiếp. Ví dụ: nhân viên và nhà đầu tư phụ thuộc vào tình trạng tài chính của công ty cho riêng họ là những bên liên quan chính. Các bên liên quan thứ cấp có thể bao gồm những cư dân sống gần một công ty và do đó sẽ bị ảnh hưởng nếu công ty quyết định gây ô nhiễm nguồn nước địa phương hoặc ban giám đốc lực lượng lao động địa phương dựa vào doanh nghiệp sử dụng lao động địa phương.

Chồng chéo

Các bên liên quan thứ cấp cũng rất quan trọng vì họ thường cũng có thể là các bên liên quan chính. Ví dụ: những người sống trong vùng lân cận của một công ty quan tâm đến ảnh hưởng của công ty đối với môi trường và nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, những người đó có thể được làm việc cho công ty hoặc sở hữu cổ phần trong đó, vì vậy họ có lợi ích tài chính trực tiếp trong đó. Ngược lại, họ có thể tác động đến công ty về mặt tài chính bằng cách rút các khoản đầu tư của họ vào đó.

Ý nghĩa

Các bên liên quan thứ cấp của công ty đôi khi có thể là người có tiếng nói nhất, ngay cả khi không có cổ phần tài chính nào trong công ty. Ví dụ, hội đồng quản trị lực lượng lao động phản đối một công ty đang thuê ngoài một số chức năng và sa thải các cá nhân có thể gây ra dư luận xấu và ác ý đối với công ty trong cộng đồng. Và những cá nhân sống gần nhà máy thực tế của công ty có thể làm ảnh hưởng đến việc mở rộng nhà máy vì họ cảm thấy việc này sẽ gây thêm ô nhiễm hoặc giao thông.

Đối phó với các bên liên quan thứ cấp

Bước đầu tiên trong việc giao dịch với các bên liên quan thứ cấp là xác định tất cả những ai có thể rơi vào nhóm này. Một khi một công ty biết các bên liên quan thứ cấp của mình là ai, thì công ty có thể bắt đầu công việc quan trọng là tiếp cận với họ. Điều này cho phép các bên liên quan thứ cấp biết rằng công ty nhận ra họ có cổ phần trong đó và quan tâm đến họ. Các công ty hợp tác, thay vì chống lại, các bên liên quan thứ cấp của họ có xu hướng tích lũy thiện chí và sự hợp tác nhiều hơn để mở rộng và các hoạt động kinh doanh cần thiết khác.