Cách làm tròn số 10 gần nhất trong Excel

Làm tròn một số luôn cho kết quả bằng hoặc lớn hơn số ban đầu. Ví dụ: nếu bạn đang tính toán số lượng nhân viên bạn cần để hoàn thành một dự án, bạn có thể muốn làm tròn số nhân viên được tính toán là 6,1 thành bảy, bởi vì bạn không thể có một phần nhỏ của một người và sáu người là quá ít . Trong Microsoft Excel, hàm Roundup hoàn thành mục tiêu này.

1

Mở bảng tính doanh nghiệp của bạn trong Microsoft Excel.

2

Tìm ô cần làm tròn. Ví dụ: "A1" có thể chứa phép tính của bạn.

3

Nhập "Roundup (A1, -1)" không có dấu ngoặc kép trong bất kỳ ô trống nào. Thay đổi "A1" thành tham chiếu ô thực tế của bạn. "-1" trong công thức cho biết hàm Roundup làm tròn lên đến mười gần nhất.