Làm cách nào để tính giá thị trường của trái phiếu?

Giá thị trường của trái phiếu được xác định bằng cách sử dụng lãi suất hiện hành so với lãi suất ghi trên trái phiếu. Giá thị trường của trái phiếu bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là giá trị hiện tại của mệnh giá trái phiếu. Phần thứ hai là giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi suất của trái phiếu.

Ví dụ, có một trái phiếu trị giá 100.000 đô la trả lãi nửa năm một lần. Lãi suất đã nêu là 8 phần trăm. Lãi suất thị trường hiện tại là 10 phần trăm. Trái phiếu đáo hạn sau năm năm.

Xác định Khoản thanh toán Lãi suất

Xác định các khoản trả lãi bằng cách nhân lãi suất mỗi lần trả lãi với mệnh giá của trái phiếu. Trong ví dụ đã cho, lãi suất mỗi lần thanh toán là 4 phần trăm. Đây là một nửa lãi suất đã nêu vì trái phiếu trả lãi hai lần mỗi năm. Do đó, 4 phần trăm nhân với 100.000 đô la bằng 4.000 đô la, hoặc 100.000 đô la x 4% = 4.000 đô la.

Giá trị hiện tại của một yếu tố niên kim

Xác định giá trị hiện tại của một hệ số niên kim cho các khoản thanh toán lãi suất. Sử dụng giá trị hiện tại của một bảng niên kim. Trong ví dụ, kỳ hạn là 10, vì thời gian đáo hạn là năm năm và trái phiếu trả lãi nửa năm một lần.

Lãi suất là 5 phần trăm, bằng một nửa lãi suất thị trường hiện tại, vì tiền lãi trả nửa năm một lần. Sử dụng các số liệu này, giá trị hiện tại của hệ số niên kim là 7,7217.

Giá trị hiện tại của khoản thanh toán lãi suất

Nhân khoản thanh toán lãi suất với giá trị hiện tại của hệ số niên kim được xác định ở Bước 2. Đây là giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi suất. Trong ví dụ, 4.000 đô la nhân với 7.7217 bằng 30.886,80 đô la, hoặc 4.000 đô la x 7.7217 = 30.886,80 đô la.

Giá trị hiện tại của một đô la

Xác định giá trị hiện tại của nhân tố $ 1. Sử dụng giá trị hiện tại của một bảng $ 1. Trong ví dụ, kỳ hạn là 10, vì thời gian đáo hạn là năm năm và trái phiếu trả lãi nửa năm một lần. Lãi suất là 5 phần trăm, bằng một nửa lãi suất thị trường hiện tại vì tiền lãi trả nửa năm một lần.

Sử dụng các số liệu này, giá trị hiện tại của hệ số niên kim là 0,6139.

Tính toán cuối cùng của giá thị trường

Nhân mệnh giá của trái phiếu với giá trị hiện tại của hệ số $ 1 đã xác định trước đó. Trong ví dụ, 100.000 đô la nhân với 0,6139 bằng 61.390 đô la hoặc 100.000 đô la x 0,6139 = 61.390 đô la. Cộng giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi, được xác định ở Bước 3, vào giá trị hiện tại của mệnh giá trái phiếu, được xác định ở Bước 5.

Trong ví dụ, 30.886,80 đô la cộng với 61.390 đô la tương đương với giá thị trường trái phiếu là 92.276,80 đô la, hoặc 30.886,80 đô la + 61.390 đô la = 92.276,80 đô la.