Cách tính thuế FUTA

Thuế FUTA, được đặt tên theo Đạo luật Thuế Thất nghiệp Liên bang, là khoản thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tiền lương của người lao động mà người sử dụng lao động phải trả. FUTA chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm. Nghĩa vụ là trả mức hiện tại lên đến $ 7.000 tiền lương đầu tiên cho mỗi nhân viên.

Xác định trách nhiệm đối với thuế FUTA

Trước khi bạn tính thuế FUTA do tiền lương trả cho nhân viên của bạn, hãy xác định xem bạn có phải chịu thuế hay không. Khi xác định trách nhiệm pháp lý của mình, bạn sẽ cần phải xem lại tổng số tiền lương đã trả của mỗi quý trong cả năm hiện tại và năm trước đó. Bạn sẽ nợ thuế FUTA nếu bạn trả:

  • 1.500 đô la trở lên trong bất kỳ quý nào cho nhân viên không phải là công nhân gia đình hoặc công nhân nông nghiệp.

  • 1.000 đô la trong bất kỳ quý nào cho nhân viên gia đình, chẳng hạn như vú em hoặc y tá tại nhà.

  • 20.000 đô la trở lên cho một công nhân nông trại trong bất kỳ quý nào theo lịch.

Bạn cũng sẽ phải chịu thuế FUTA nếu bạn có một hoặc nhiều nhân viên trong một số phần của ngày, hoặc 10 công nhân nông trại trở lên trong một số phần của ngày, trong 20 tuần của năm hiện tại hoặc năm trước.

Tính thuế FUTA

Nếu bạn phải chịu thuế FUTA, bạn phải trả mức hiện tại cho tối đa $ 7.000 tiền lương đầu tiên cho mỗi nhân viên. Bạn phải tính thuế phải trả trên tiền lương của mỗi nhân viên cho đến khi họ vượt quá ngưỡng $ 7.000. Tỷ lệ năm 2018 là 6 phần trăm. Bạn có thể giảm mức thuế liên bang này lên đến 5,4 phần trăm mức bạn phải trả cho tiểu bang của mình, đôi khi được gọi là thuế SUTA, hoặc Đạo luật thuế thất nghiệp của tiểu bang. Nếu tỷ lệ của tiểu bang của bạn là 4 phần trăm, tỷ lệ liên bang của bạn sẽ là 2 phần trăm. Nếu tỷ lệ của tiểu bang của bạn là 8 phần trăm, thì tỷ lệ liên bang của bạn sẽ là tỷ lệ tối thiểu là 0,6 phần trăm, bởi vì bạn chỉ có thể nhận tín dụng cho 5,4 phần trăm đầu tiên.

Giả sử như sau:

  • Jane Jones đã kiếm được 400 đô la từ khoản lương này. Thu nhập của cô cho đến nay, bao gồm cả khoản tiền lương này, là 3.000 đô la.

  • Eric West đã kiếm được 450 đô la từ khoản lương này. Thu nhập của anh ấy cho đến nay, bao gồm cả khoản tiền lương này, là 7.200 đô la.

Bạn sẽ nợ thuế FUTA trên tất cả 400 đô la trong tiền lương của Jane. Tuy nhiên, Eric sẽ vượt ngưỡng 200 đô la. Bạn sẽ chỉ nợ thuế FUTA đối với 250 đô la trong số 450 đô la của anh ta trong tuần này. Tiền lương của anh ta cho những ngày còn lại trong năm sẽ không phải chịu thuế. Nếu bạn đang ở trong một tiểu bang mà bạn đang trả 5,4 phần trăm hoặc cao hơn, một tỷ lệ liên bang là 0,6 phần trăm sẽ được áp dụng. Bạn sẽ nhân tổng số tiền phải chịu thuế, 400 + 250 = 650, với 0,006. Khoản thuế phải trả của bạn là 3,90 đô la.

Gửi tiền khi nào

Bạn không bắt buộc phải đặt cọc tiền thuế nếu khoản nợ phải trả của bạn là 500 đô la trở xuống. Bạn có thể tiếp tục tích lũy khoản nợ phải trả từ quý này sang quý khác cho năm đó cho đến khi nó lớn hơn 500 đô la. Khi bắt buộc phải ký quỹ, bạn phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Quý 1 kết thúc vào ngày 31 tháng 3, với các khoản thanh toán đến ngày 30 tháng 4. Quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6, với các khoản thanh toán đến hạn 31 tháng 7. Quý 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 9, với các khoản thanh toán đến ngày 31 tháng 10. Cuối cùng, quý 4 kết thúc vào ngày 31 tháng 12, với các khoản thanh toán đến hạn vào ngày 31 tháng 1 năm sau.

Biểu mẫu hàng năm 940

Biểu mẫu Liên bang 940, Tờ khai Thuế Thất nghiệp Liên bang Hàng năm của Người sử dụng lao động, là một bản khai thông tin hàng năm mà người sử dụng lao động phải nộp cho IRS. Trong đó, người sử dụng lao động báo cáo tổng số tiền lương đã trả, tiền lương đã được miễn thuế, tổng trách nhiệm pháp lý mỗi quý và tổng các khoản thanh toán đã nộp. Người sử dụng lao động cũng phải tính toán xem còn số tiền đến hạn hay không và nộp khoản thanh toán đó cùng với biểu mẫu. Lưu ý rằng người sử dụng lao động có thể được yêu cầu gửi các khoản thanh toán vượt quá $ 500 theo phương thức điện tử thông qua hệ thống EFTPS. Các khoản thanh toán dưới $ 500 có thể được gửi qua đường bưu điện.