Các loại báo cáo trong kế toán

Theo thuật ngữ kế toán, một tuyên bố đồng nghĩa với “báo cáo”. Có một số báo cáo kế toán phổ biến, tất cả đều dựa trên cùng một dữ liệu kế toán nhưng được lập vì những lý do khác nhau để thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau về tình hình hoạt động và sức khỏe tài chính của công ty. Các báo cáo này có định dạng chuẩn hóa để cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp, giám đốc điều hành, nhà đầu tư, nhà cung cấp, tổ chức cho vay và cơ quan thuế phân tích tài chính khách quan.

Định nghĩa

Báo cáo tài chính thực chất là một tập hợp của bốn báo cáo kế toán riêng biệt: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo về vốn chủ sở hữu của cổ đông hoặc chủ sở hữu. Cùng nhau, chúng không chỉ đưa ra bức tranh về tình hình tài chính của công ty mà còn có thể giúp xác định các xu hướng để khắc phục các vấn đề và tận dụng các cơ hội.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo về tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm duy nhất, thường là cuối tháng hoặc cuối năm. Nó cho thấy rằng tài sản của công ty bằng nhau, nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu. Các tài sản trong bảng cân đối kế toán được thể hiện dưới dạng dài hạn, chẳng hạn như nhà cửa, đồ đạc và thiết bị, hoặc ngắn hạn, chẳng hạn như hàng tồn kho, các khoản phải thu và tiền mặt trong ngân hàng. Nợ dài hạn bao gồm các khoản như các khoản vay, trong khi nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả. Vốn chủ sở hữu là tài khoản vốn của chủ sở hữu cho biết số tiền anh ta đã đầu tư vào công ty của mình.

Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập đôi khi được gọi là “báo cáo lãi và lỗ”. Nó cho thấy hoạt động tài chính của một công ty bằng cách phân loại các nguồn thu nhập và chi phí. Không giống như bảng cân đối kế toán cung cấp ảnh chụp nhanh về tình trạng tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể, báo cáo thu nhập cho biết công ty đã hoạt động tốt như thế nào trong một khoảng thời gian, thường là theo tháng, quý hoặc năm.

Tuyên bố về Vốn chủ sở hữu

Báo cáo vốn chủ sở hữu nêu chi tiết những thay đổi trong vốn chủ sở hữu đã xảy ra trong một khoảng thời gian. Nó cho biết số dư vốn chủ sở hữu vào đầu kỳ, cộng với các khoản đóng góp được thực hiện sau ngày đó, cộng với số lợi nhuận đã được tái đầu tư và trừ đi bất kỳ khoản tiền nào mà chủ sở hữu đã rút.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo về tiền vào và tiền ra. Nó phân loại nguồn và lượng tiền mặt nhận được, chẳng hạn như từ bán hàng, thu nhập lãi và tiền cho vay, cùng với các loại chi phí phải trả, chẳng hạn như trả lương, thanh toán khoản vay, thuế và mua thiết bị. Không quan trọng là thu nhập hay chi phí dài hạn hay ngắn hạn.

Báo cáo về Báo cáo tài chính

Có ba loại báo cáo về báo cáo tài chính dựa trên mức độ đảm bảo về tính chính xác và đầy đủ của chúng: biên soạn, soát xét và kiểm toán. Báo cáo tổng hợp là một báo cáo báo cáo tài chính dựa trên thông tin do Ban Giám đốc cung cấp; nó đã không được xem xét kỹ lưỡng bởi kế toán bên ngoài. Nó không có đảm bảo rằng nó tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, được gọi là GAAP, và thường chỉ bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Đánh giá bao gồm sự đảm bảo từ kế toán bên ngoài rằng GAAP đã được tuân thủ, nhưng báo cáo ít được xem xét kỹ lưỡng hơn so với cuộc kiểm toán, điều này yêu cầu kế toán bên ngoài xác minh tất cả hồ sơ kế toán và bằng chứng hỗ trợ. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán mang trọng lượng của sự đảm bảo của doanh nghiệp kiểm toán rằng báo cáo tài chính là chính xác và đầy đủ.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found