Cách hiển thị giá trị trong chuỗi MATLAB

MATLAB cung cấp nhiều công cụ linh hoạt để phân tích số và chuỗi MATLAB giúp bạn hiểu ý nghĩa của các số. Ví dụ: in một mảng chuỗi phía trên bảng các giá trị số có thể giúp bạn hiểu nhanh thông tin cột và hàng. MATLAB cung cấp một số cách để hiển thị giá trị của chuỗi, mảng chuỗi và mảng ký tự, điều này khiến một từ hoặc một số từ in ra trên màn hình. Các chuỗi có thể chứa các giá trị số, mặc dù chúng sẽ không ở dạng phù hợp với số học.

1

Tạo một chuỗi bằng cách nhập tên biến, theo sau là toán tử gán và giá trị chuỗi được bao quanh bởi dấu ngoặc kép. Ví dụ: trong cửa sổ Lệnh, nhập nội dung sau, sau đó nhấn "Enter":

tên = 'James';

2

Gõ tên biến để in giá trị chuỗi cũng như tên biến vừa gõ. Ví dụ, gõ “name” sẽ in ra dòng “name = 'James'” trong cửa sổ Command.

3

Nhập nội dung sau để hiển thị giá trị của “name” mà không in “name =” ở phía trước:

disp (tên)

Hàm "disp" cũng hoạt động với các ký tự chuỗi, vì vậy gõ "disp ('James')" sẽ có kết quả tương tự.

4

Hiển thị một chuỗi phức tạp hơn với hàm “fprintf”. Ví dụ: tạo một biến chuỗi khác bằng cách nhập như sau:

color = 'red';

Để hiển thị giá trị của các chuỗi này bằng cách sử dụng “fprintf”, hãy nhập:

output = fprintf ('% s thích màu% s. \ n', tên, màu);

Bức tranh này in "James thích màu đỏ." Các ký hiệu “% s” là các ký tự chuyển đổi ánh xạ theo thứ tự tới các đối số chuỗi được truyền cho hàm “fprintf”. Chuỗi phải kết thúc bằng ký tự dòng mới “\ n”; nếu không, đầu ra tiếp theo sẽ in trên cùng một dòng.

5

Chuyển đổi một giá trị số thành một chuỗi bằng hàm “num2str” để hiển thị các kiểu dữ liệu khác dưới dạng chuỗi. Ví dụ: tạo một biến số nguyên bằng cách nhập như sau:

chiều cao = 180;

In một mảng chuỗi trong cửa sổ Lệnh bằng cách nhập như sau:

output = [name, 'is', num2str (height), 'cm cao.']

6

Hiển thị giá trị của "height" với hàm "fprintf" bằng cách nhập:

output = fprintf ('% s cao% d cm. \ n', name, height);

Ký hiệu “% d” ánh xạ giá trị số nguyên tới đầu ra. Việc thực thi lệnh này sẽ in ra “James cao 180 cm”.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found